Huurwoningen.NET Algemene Voorwaarden
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de door Huurwoningen.NET gecreëerde internetsite en/of pagina's de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd (is) of niet (meer) correct is.Huurwoningen.NET is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Huurwoningen.NET gecreëerde site en/of pagina's.
Huurwoningen.NET wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen) af. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Huurwoningen.NET geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid Huurwoningen.NET uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Huurwoningen.NET zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Huurwoningen.NET is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Huurwoningen.NET aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Huurwoningen.NET is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Artikel 1. Definities

1.1. Huurwoningen.NET is de leverancier van de Dienst.
1.2. Opdrachtgever: Alle gebruikers van de Dienst alsmede de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Huurwoningen.NET de Overeenkomst heeft gesloten.
1.3. Dienst: Huurwoningen.NET stelt en houdt een platform en service voor Opdrachtgever beschikbaar waarmee Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om een (bedrijfs)profiel te plaatsen, middels een beheermodule en voor Bezoekers, waarvoor de Dienst diverse services biedt onder andere (maar niet uitsluitend): zoeken, oproepen plaatsen en mailing alerts.
1.4. Overeenkomst: De overeenkomst tot gebruik van de Dienst, die wordt gesloten en waarbij akkoord wordt gegaan bij registratie en akkoord met de Algemene Voorwaarden.
1.5. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
1.6. Website: de website van Huurwoningen.NET "www.huurwoningen.net"
1.7. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.8. Bezoeker: alle bezoekers van de Website

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Huurwoningen.NET en Opdrachtgever.
2.2. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Opdrachtgever en/of Bezoeker van de Website.
2.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

Artikel 3. Communicatie

3.1. De door Huurwoningen.NET ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever het elektronisch aanmeldproces op de Website heeft doorlopen.
4.2. Huurwoningen.NET heeft het recht, zonder opgaaf van reden, Opdrachtgever te weigeren.

Artikel 5. Omschrijving van de Dienst

5.1. Huurwoningen.NET zal Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen. Hiertoe zal Huurwoningen.NET aan Opdrachtgever een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken, waarmee het profiel door Opdrachtgever kan worden geconfigureerd en beheerd.
5.2. Huurwoningen.NET heeft het recht de programmatuur van de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal Huurwoningen.NET Opdrachtgever daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de Dienst aan meerdere Opdrachtgevers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Huurwoningen.NET is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Dienst.

Artikel 6. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst

6.1. Opdrachtgever bepaalt welke informatie op het profiel met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Huurwoningen.NET heeft geen kennis van deze informatie. Opdrachtgever is er dan ook verantwoordelijk voor dat de door de Gebruiker geplaatste informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Huurwoningen.NET voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.
6.2. Mocht Huurwoningen.NET kennis hebben of tot het besef komen dat de informatie die Gebruiker met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is en Opdrachtgever geen actie heeft ondernomen deze te verwijderen, dan zal Huurwoningen.NET direct handelen om de toegang tot de Dienst te ontzeggen dan wel de Overeenkomst beëindigen. Dit naar oordeel van Huurwoningen.NET . In geen geval zal Huurwoningen.NET aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dat handelen.
6.3. Opdrachtgever moet de door Huurwoningen.NET aan Opdrachtgever verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. Huurwoningen.NET is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Opdrachtgever die zich aanmeldt op het beheersysteem ook daadwerkelijk de Opdrachtgever is. Opdrachtgever dient Huurwoningen.NET op de hoogte te stellen als Opdrachtgever een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Huurwoningen.NET heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
6.4 Opdrachtgever stelt Huurwoningen.NET steeds onverwijld schriftelijk dan wel elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, e-mail en overige gegevens van die in de elektronisch aanmeldingsproces zijn opgegeven.
6.5 Opdrachtgever dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Huurwoningen.NET mag worden verwacht van een zorgvuldig Opdrachtgever en beheerder van de Dienst. Ongeoorloofd gebruik van de Dienst bevat onder andere, maar is niet beperkt tot het gebruiken van de Dienst, haar software/hardware en/of medewerkers voor het verspreiden van beschermd materiaal, malware, fishing software of andere software en/of (multi)media content welke inbreuk maakt op rechten van derden.
6.6. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Huurwoningen.NET zich het recht voor haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de artikelen in deze Algemene Voorwaarden zonder dat Huurwoningen.NET tot enige schadevergoeding is gehouden.
6.7. Alle data ingevoerd in webformulieren kan door Huurwoningen.NET permanent of tijdelijk worden bewaard en gebruikt worden voor verdere communicatie naar de verzender van het webformulier. Dit geldt onder andere voor profieldata en contactformulieren.
6.8. Bij inschrijving gaat Opdrachtgever akkoord met het ontvangen van systeemnotificaties van Huurwoningen.NET. Uitschrijven voor systeemberichten is niet mogelijk. Voorbeelden van systeemberichten zijn onder andere, maar niet uitsluitend: uitbreidingen cq. aanpassingen van de Dienst en wijzigingen in gebruikersvoorwaarden. Nieuwsbrieven vallen niet onder systeemberichten.
6.9. Met een bedrijfsvermelding op Huurwoningen.NET gaat Opdrachtgever akkoord dat Bezoekers via de Website geheel vrijblijvend offerte aanvragen en informatieverzoeken bij de Opdrachtgever kunnen indienen.
6.10. Bij gebruik van het formulier tot informatie/offerte aanvraag gaat Bezoeker ermee akkoord dat Huurwoningen.NET de Bezoeker mag benaderen per email.
6.11 Op verzoek van Opdrachtgever kunnen medewerkers van Huurwoningen.NET (beeld)materiaal bij het profiel van Opdrachtgever plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen indien Opdrachtgever wegens (technische) omstandigheden niet in staat is zelf de materialen te plaatsen. Bij een dergelijk verzoek van Opdrachtgever zal Huurwoningen.NET handelen in opdracht van Opdrachtgever. Hoewel Huurwoningen.NET content zal screenen blijft Opdrachtgever te allen tijde volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud/wetmatigheid van aangeleverde materialen, zoals ook hierboven omschreven. Huurwoningen.NET voert controle uit op tekstuele inhoud, maar beschikt niet over de mogelijkheid de materialen te controlen op eventuele inbreuk op rechten van derden.
6.12 Huurwoningen.NET verzamelt het woningaanbod in Nederland via aangesloten partners en andere websites. De actualiteit en beschikbaarheid van het woningaanbod wordt bepaald door deze externe partijen en is buiten de invloedsfeer van Huurwoningen.NET, en derhalve kan Huurwoningen.NET op geen wijze aansprakelijk worden gehouden voor de volledigheid of juistheid van de getoonde informatie.
6.13 Indien Bezoeker zich aanmeldt voor object e-mail notificaties wordt hiermee een basis account aangemaakt op de Dienst.
6.14 Huurwoningen.NET zet vierkante meters (m2) om naar "square feet" (ft2) en kilometers (km) naar "miles" (mi), hier kunnen kleine afrondingsverschillen in ontstaan waarvoor Huurwoningen.NET niet aansprakelijk gesteld kan worden.
6.15 Huurwoningen.NET verzamelt inhoud met behulp van 2e en 3e partij data providers. Aan deze inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.
6.16 Indien Opdrachtgever zich aanmeldt via Facebook Connect, deelt Opdrachtgever maximaal de volgende Facebook profielvelden met Huurwoningen.NET (deze velden kunnen later altijd nog gewijzigd worden door Opdrachtgever via de account interface op Huurwoningen.NET): voornaam, achternaam, profielfoto, emailadres, geslacht. Deze velden worden gebruikt voor de personalisatie van onder andere de website, emails waarvoor Opdrachtgever zich kan inschrijven en Woningzoekopdrachten die Opdrachtgever op de Website kan plaatsen. Deze, en andere profieldata op Huurwoningen.NET kan verwijderd worden via de account interface op de Website of via een AVG verwijderingsverzoek op de contactpagina.
6.17 Om privacyredenen, als er geen activiteit is op de e-mailmeldingen die we verzenden (openen of klikken), worden deze meldingen na 3 maanden uitgeschakeld. Na 1 jaar inactiviteit wordt de meldingsconfiguratie verwijderd. Je hebt nog steeds toegang tot alle premiumfuncties op de site als je een premiumabonnement hebt en kunt deze opnieuw activeren of anders nieuwe e-mailmeldingen maken.

Artikel 7. Onderhoud

7.1. Huurwoningen.NET behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en webservers van Huurwoningen.NET. Huurwoningen.NET zal zich inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Huurwoningen.NET zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens Opdrachtgever gehouden zijn.

Artikel 8. Support

8.1. Huurwoningen.NET zal Opdrachtgever per mail ondersteunen bij het gebruik van de Dienst. Daarnaast kan Opdrachtgever per e-mail een vraag stellen. Huurwoningen.NET zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Artikel 9. Betaling

9.1. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
9.2. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
9.3. In bovenstaande gevallen heeft Huurwoningen.NET voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Huurwoningen.NET vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

10.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst of ter beschikking gestelde programmatuur, van de Dienst, waaronder de Website, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Huurwoningen.NET of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Dienst of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
10.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen.
10.3. Het is Huurwoningen.NET toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Dienst. Indien Huurwoningen.NET door middel van technische bescherming de programmatuur van Huurwoningen.NET heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
10.4. Opdrachtgever blijft auteursrechthebbende van zijn of haar informatie.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Huurwoningen.NET aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
11.2. De totale aansprakelijkheid van Huurwoningen.NET wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 20 Euro.
11.3. Aansprakelijkheid van Huurwoningen.NET voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (Opdrachtgevers)gegevens en schade door Opdrachtgeversstagnatie, is uitgesloten.
11.4. Buiten de in artikel 11.2 genoemde gevallen rust op Huurwoningen.NET geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 11.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Huurwoningen.NET.
11.5. De aansprakelijkheid van Huurwoningen.NET wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Huurwoningen.NET onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Huurwoningen.NET ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Huurwoningen.NET in staat is adequaat te reageren.
11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 2 (twee) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Huurwoningen.NET meldt.
11.7. Opdrachtgever vrijwaart Huurwoningen.NET voor alle aanspraken van derden.

Artikel 12. Overmacht

12.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, van enig operator of internetservice- of accessprovider, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, Opdrachtgeversstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Huurwoningen.NET door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Huurwoningen.NET kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 13. Duur en beëindiging

13.1. Een gratis vermelding is voor Opdrachtgever onbeperkt geldig, zolang deze zich aan onderhavige Algemene Voorwaarden houdt.
13.2. De Overeenkomst kan door Huurwoningen.NET te allen tijde tussentijds worden opgezegd.
13.3. De Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang door Huurwoningen.NET worden beëindigd indien Opdrachtgever zich niet aan onderhavige Algemene Voorwaarden houdt.
13.4. In geval van opzegging, zoals bedoeld in het voorgenoemde artikel, zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen: - intellectuele eigendomsrechten; - openstaande vorderingen/betalingen; - aansprakelijkheid. Deze zullen blijven bestaan voor zolang als Huurwoningen.NET op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.
13.5. De Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang per email door Opdrachtgever worden opgezegd. Hierop zijn de condities uit artikel 9 van toepassing.
13.6. Huurwoningen.NET stuurt alleen nieuwsbrieven aan de Opdrachtgevers die hebben aangegeven deze te willen ontvangen. Deze instelling kan te allen tijde worden gewijzigd onder profielinstellingen. Systeemupdates, zoals nieuwe of gewijzigde functionaliteiten kunnen niet worden uitgezet. Deze mailings verstuurt Huurwoningen.NET slechts zeer sporadisch.

Artikel 14. Wijzigingen AV

14.1. Huurwoningen.NET behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
14.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
14.3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
15.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
15.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Registreer met je Facebook

----------------------- OF -----------------------

Login met email account

Email adres
Wachtwoord

Wachtwoord vergeten?

----------------------- OF -----------------------

Registreren als nieuwe gebruiker