Warunki ogólne Huurwoningen.NET
Chociaż dołożono wszelkich starań, aby kompilować zawartość witryny internetowej i / lub stron utworzonych przez Huurwoningen.NET, istnieje możliwość, że niektóre informacje (z biegiem czasu) są (są) nieaktualne lub nie są (już) poprawne. .NET nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z wykorzystania danych z witryny i / lub stron stworzonych przez Huurwoningen.NET.
Huurwoningen.NET niniejszym odrzuca wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające z wykorzystania tych danych lub danych, do których odsyłają (odsyłają) na tej stronie (stronach). Informacje na tej stronie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Huurwoningen.NET nie udziela żadnych gwarancji co do charakteru i treści informacji na stronie i nie ponosi odpowiedzialności za treść tych informacji ani za konsekwencje ich wykorzystania. Jakakolwiek odpowiedzialność za Huurwoningen.NET jest wyraźnie odrzucana. Ponadto nie gwarantuje się bezbłędnego i nieprzerwanego działania strony.
Odnośniki lub linki do innych witryn lub źródeł, które nie są własnością Huurwoningen.NET, są zamieszczane wyłącznie w celach informacyjnych użytkownika witryny. Huurwoningen.NET nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych witryn lub źródeł. Huurwoningen.NET nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do treści, reklam, produktów lub innych kwestii na takich stronach, źródłach lub dostępności. Huurwoningen.NET nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek formy szkód lub strat spowodowanych przez lub w związku z korzystaniem z treści, towarów lub usług oferowanych na takich stronach lub zasobach lub w związku z nimi.
Artykuł 1. Definicje

1.1. Dostawcą usługi jest Huurwoningen.NET.
1.2. Klient: Wszyscy użytkownicy Serwisu, a także osoba fizyczna lub prawna, z którą Huurwoningen.NET zawarła Umowę.
1.3. Usługa: Huurwoningen.NET tworzy i utrzymuje platformę i usługę dostępną dla Klienta, która umożliwia Klientowi umieszczenie profilu (firmy), poprzez moduł zarządzania i dla Odwiedzających, dla których Usługa oferuje różne usługi, w tym (ale nie wyłącznie ): wyszukiwanie, dzwonienie i alerty mailingowe.
1.4. Umowa: Umowa na korzystanie z Usługi, która zostaje zawarta i uzgodniona z chwilą rejestracji i zaakceptowania Ogólnych Warunków.
1.5. Strona: każda ze stron Umowy.
1.6. Witryna: witryna internetowa Huurwoningen.NET „www.huurwoningen.net”
1.7. Ogólne warunki: niniejsze ogólne warunki.
1.8. Gość: wszyscy odwiedzający witrynę

Artykuł 2. Zastosowanie

2.1. Ogólne warunki mają zastosowanie do Umowy między Huurwoningen.NET a Klientem.
2.2. Ogólne Warunki mają również zastosowanie w przypadku korzystania przez Klienta i / lub Gościa z Witryny.
2.3. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, wyklucza się zastosowanie innych ogólnych warunków.

Artykuł 3. Komunikacja

3.1. Wersja odpowiedniego komunikatu otrzymana lub przechowywana przez Huurwoningen.NET służy temu jako dowód, pod warunkiem, że Klient udowodni inaczej.

Artykuł 4. Zawarcie Umowy

4.1. Umowa zostaje zawarta z chwilą zakończenia przez Klienta procesu rejestracji elektronicznej w Serwisie.
4.2. Huurwoningen.NET ma prawo, bez podania przyczyn, odmówić Klientowi.

Artykuł 5. Opis usługi

5.1. Huurwoningen.NET będzie świadczyć Klientowi Usługę w okresie obowiązywania Umowy. W tym celu Huurwoningen.NET dostarczy Klientowi nazwę użytkownika i hasło, za pomocą których klient może skonfigurować i zarządzać profilem.
5.2. Huurwoningen.NET zastrzega sobie prawo do okresowego dostosowywania oprogramowania Serwisu w celu poprawy funkcjonalności i poprawiania błędów. Jeśli korekta prowadzi do zmiany funkcjonalności, Huurwoningen.NET poinformuje o tym Klienta przed zmianą. Ponieważ Usługa jest świadczona dla kilku Klientów, nie jest możliwe odstąpienie od określonej korekty tylko dla Klienta. Huurwoningen.NET nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania za szkody przy dostosowywaniu Serwisu.

Artykuł 6. Warunki korzystania z usługi

6.1. Klient określa, jakie informacje w profilu są przechowywane i / lub wymieniane za pośrednictwem Usługi. Huurwoningen.NET nie ma żadnej wiedzy na temat tych informacji. Klient jest zatem odpowiedzialny za zapewnienie, że zamieszczane przez Użytkownika informacje są zgodne z prawem i nie naruszają praw osób trzecich. Klient zwalnia Huurwoningen.NET z roszczeń osób trzecich w oparciu o twierdzenie, że informacje przechowywane i / lub wymieniane przez użytkownika są niezgodne z prawem.
6.2. Jeśli Huurwoningen.NET dowie się lub dojdzie do wniosku, że informacje, które Użytkownik przechował i / lub wymienił za pomocą Usługi, są niezgodne z prawem, a Klient nie podjął żadnych działań w celu ich usunięcia, Huurwoningen.NET podejmie natychmiastowe kroki odmówić świadczenia Usługi lub wypowiedzieć Umowę. Zdaniem Huurwoningen.NET. W żadnym wypadku Huurwoningen.NET nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z takich działań.
6.3. Klient musi zachować w tajemnicy nazwy użytkownika i hasła dostarczone przez Huurwoningen.NET do Klienta. Huurwoningen.NET nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie nazw użytkowników i haseł i może zakładać, że Klient rejestrujący się w systemie zarządzania jest faktycznie Klientem. Klient musi powiadomić Huurwoningen.NET, jeśli podejrzewa, że ​​nazwy użytkownika i hasła dostały się w ręce osób nieuprawnionych. W takich przypadkach Huurwoningen.NET ma prawo do podjęcia skutecznych działań.
6.4 Klient zawsze niezwłocznie poinformuje Huurwoningen.NET na piśmie lub elektronicznie o wszelkich zmianach nazwiska, adresu e-mail i innych danych, które zostały określone w procesie rejestracji elektronicznej.
6.5 Klient musi powstrzymać się od nieautoryzowanego korzystania z Usługi i będzie działać i zachowywać się zgodnie z tym, czego może oczekiwać Huurwoningen.NET od uważnego Klienta i menedżera Usługi. Nieautoryzowane korzystanie z Usługi obejmuje między innymi korzystanie z Usługi, jej oprogramowania / sprzętu i / lub pracowników w celu dystrybucji materiałów chronionych, złośliwego oprogramowania, oprogramowania wędkarskiego lub innego oprogramowania i / lub treści (multimedialnych), które naruszają prawa stron trzecich.
6.6. Bez uszczerbku dla swoich innych praw wynikających z prawa lub Umowy, Huurwoningen.NET zastrzega sobie prawo do zawieszenia swoich zobowiązań wobec Klienta lub do rozwiązania Umowy, jeśli ta ostatnia działa lub jest zasadnie podejrzewana o działanie z naruszeniem artykułów niniejszych Ogólnych Warunków i Warunki Warunki bez zobowiązania Huurwoningen.NET do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania.
6.7. Wszystkie dane wprowadzone w formularzach internetowych mogą być trwale lub tymczasowo przechowywane przez Huurwoningen.NET i wykorzystywane do dalszej komunikacji z nadawcą formularza internetowego. Dotyczy to między innymi danych profilowych i formularzy kontaktowych.
6.8. Rejestrując się, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień systemowych od Huurwoningen.NET. Nie ma możliwości anulowania subskrypcji wiadomości systemowych. Przykłady komunikatów systemowych obejmują między innymi: rozszerzenia lub. zmiany w Serwisie i zmiany warunków korzystania. Biuletyny nie są klasyfikowane jako wiadomości systemowe.
6.9. Umieszczając firmę na Huurwoningen.NET, Klient zgadza się, że Goście mogą poprosić o wycenę za pośrednictwem Witryny i przesyłać klientowi prośby o informacje.
6.10. Korzystając z formularza w celu uzyskania informacji / zapytania ofertowego, Gość zgadza się, że Huurwoningen.NET może zwrócić się do Gościa pocztą elektroniczną.
6.11 Na życzenie Klienta pracownicy Huurwoningen.NET mogą dodawać (wizualne) materiały do ​​profilu Klienta. Może to mieć miejsce na przykład, gdy Klient nie jest w stanie samodzielnie umieścić materiałów z powodu (technicznych) okoliczności. W przypadku takiego żądania ze strony Klienta Huurwoningen.NET będzie działać w imieniu Klienta. Chociaż Huurwoningen.NET będzie sprawdzać zawartość, Klient pozostaje w pełni odpowiedzialny i odpowiedzialny przez cały czas za treść / prawo dostarczonych materiałów, jak również opisano powyżej. Huurwoningen.NET sprawdza zawartość tekstową, ale nie ma możliwości sprawdzenia materiałów pod kątem ewentualnego naruszenia praw osób trzecich.
6.12 Huurwoningen.NET zbiera zasoby mieszkaniowe w Holandii za pośrednictwem partnerów stowarzyszonych. Aktualność i dostępność oferty mieszkaniowej jest określana przez tych partnerów i pozostaje poza obszarem wpływu Huurwoningen.NET
6.13 Jeśli Gość zarejestruje się w celu otrzymywania powiadomień e-mail o obiektach, spowoduje to utworzenie podstawowego konta w Usłudze.
6.14 Huurwoningen.NET przelicza metry kwadratowe (m2) na „stopy kwadratowe” (ft2) i kilometry (km) na „mile” (mi), mogą wystąpić niewielkie różnice w zaokrągleniach, za które Huurwoningen.NET nie ponosi odpowiedzialności.
6.15 Huurwoningen.NET zbiera treści za pomocą dostawców danych 2nd i 3rd party. Z żadnej z tych treści nie można wywodzić żadnych praw.
6.16 Ze względu na ochronę prywatności, jeśli nie ma żadnej aktywności w wysyłanych przez nas powiadomieniach e-mail (otwieranie lub klikanie), powiadomienia te zostaną wyłączone po 3 miesiącach. Po 1 roku braku aktywności konfiguracja powiadomień zostanie usunięta. Nadal będziesz mieć dostęp do wszystkich funkcji premium na stronie, jeśli masz subskrypcję premium i możesz reaktywować lub w inny sposób tworzyć nowe powiadomienia e-mail.

Artykuł 7. Konserwacja

7.1. Huurwoningen.NET zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Usługi w celu konserwacji, dostosowania lub ulepszenia Usługi i serwerów internetowych Huurwoningen.NET. Huurwoningen.NET dołoży wszelkich starań, aby taka likwidacja odbyła się w miarę możliwości poza godzinami pracy biura i poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanej likwidacji. Huurwoningen.NET nigdy nie będzie zobowiązana do jakichkolwiek szkód wyrządzonych Klientowi w wyniku takiego wyłączenia Usługi.

Artykuł 8. Wsparcie

8.1. Huurwoningen.NET będzie wspierać Klienta drogą e-mailową w korzystaniu z Usługi. Dodatkowo Klient może zadać pytanie drogą mailową. Huurwoningen.NET dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na pytania odpowiednio i w rozsądnym terminie.

Artykuł 9. Płatność

9.1. W przypadku zwłoki w płatności Klient, poza należną kwotą i narosłymi odsetkami, zobowiązany jest do zapłaty pełnego odszkodowania za koszty egzekucji pozasądowej i sądowej, w tym koszty prawników, komorników i firm windykacyjnych.
9.2. Roszczenie o zapłatę jest natychmiast wymagalne i wymagalne w przypadku ogłoszenia upadłości Klienta, złożenia wniosku o moratorium na płatności lub całkowitego zajęcia majątku Klienta, jego śmierci, a ponadto w przypadku postawienia go w stan likwidacji lub rozwiązania.
9.3. W powyższych przypadkach Huurwoningen.NET ma również prawo do rozwiązania lub zawieszenia Umowy lub jej części, która nie została jeszcze wykonana, bez powiadomienia o zwłoce lub interwencji sądowej, bez uszczerbku dla prawa Huurwoningen.NET do żądania odszkodowania za wszelkie szkody, które mogą mu powstać w wyniku.

Artykuł 10. Prawa własności intelektualnej

10.1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do całego oprogramowania udostępnionego na podstawie Umowy lub Usługi, w tym do Witryny, a także do materiałów przygotowawczych do niej należą wyłącznie do Huurwoningen.NET lub jej licencjodawców. Klient uzyskuje jedynie prawo do użytkowania, które nie jest wyłączne i nieprzenoszalne oraz uprawnienia, które są wyraźnie przyznane przez niniejsze warunki lub w inny sposób, a w pozostałej części Klient nie będzie reprodukować ani kopiować Usługi ani innych materiałów.
10.2. Klientowi nie wolno usuwać ani zmieniać jakichkolwiek oznaczeń dotyczących praw autorskich, marek, nazw handlowych lub innych praw własności intelektualnej do oprogramowania.
10.3. Huurwoningen.NET może podejmować środki techniczne w celu ochrony oprogramowania Serwisu. Jeśli Huurwoningen.NET zabezpieczył oprogramowanie Huurwoningen.NET za pomocą ochrony technicznej, Klientowi nie wolno usuwać ani unikać tego zabezpieczenia.
10.4. Klient pozostaje właścicielem praw autorskich do swoich informacji.

Artykuł 11. Odpowiedzialność

11.1. Huurwoningen.NET przyjmuje prawne zobowiązania odszkodowawcze, o ile wynika to z tego artykułu.
11.2. Całkowita odpowiedzialność Huurwoningen.NET z tytułu możliwego do przypisania uchybienia w wykonaniu Umowy jest ograniczona do odszkodowania za bezpośrednie szkody do maksymalnej wysokości ceny określonej dla tej Umowy (bez VAT). Jeżeli Umowa jest głównie umową o świadczenie ciągłe na okres dłuższy niż sześć miesięcy, cenę umowną ustala się jako sumę opłat (bez podatku VAT) za trzy miesiące. W żadnym wypadku całkowita rekompensata za bezpośrednie szkody nie przekroczy 20 euro.
11.3. Odpowiedzialność Huurwoningen.NET za szkody pośrednie, w tym szkody następcze, utratę zysków, utracone oszczędności, utratę danych (Klienta) i szkody spowodowane stagnacją Klienta, jest wykluczona.
11.4. Poza przypadkami, o których mowa w Artykule 11.2, Huurwoningen.NET nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej, niezależnie od podstaw, na których miałaby być oparta skarga o odszkodowanie. Jednak maksymalne kwoty, o których mowa w art. 11.2, wygasają, jeśli io ile szkoda jest wynikiem umyślnego lub rażącego niedbalstwa ze strony Huurwoningen.NET.
11.5. Odpowiedzialność Huurwoningen.NET z powodu możliwych do przypisania uchybień w wykonaniu Umowy powstaje tylko wtedy, gdy Klient niezwłocznie i prawidłowo powiadomi Huurwoningen.NET o zwłoce na piśmie, wyznaczając rozsądny termin na naprawienie niedociągnięcia, a Huurwoningen.NET jest również po upływie tego okresu nadal nie wypełnia swoich zobowiązań. Zawiadomienie o niewywiązaniu się z płatności musi zawierać możliwie jak najbardziej szczegółowy opis niedociągnięcia, tak aby Huurwoningen.NET mógł odpowiednio zareagować.
11.6. Warunkiem powstania jakiegokolwiek prawa do odszkodowania jest zawsze zgłoszenie szkody przez klienta do Huurwoningen.NET na piśmie w ciągu 2 (dwóch) tygodni od jej powstania.
11.7. Klient zwalnia Huurwoningen.NET z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich.

Artykuł 12. Siła wyższa

12.1. W przypadku siły wyższej, która w każdym przypadku obejmuje awarię lub awarię Internetu, infrastruktury telekomunikacyjnej, dowolnego operatora lub usługi internetowej lub dostawcy dostępu, niepokoje społeczne, mobilizację, wojnę, zakłócenia transportu, strajk, lokaut, zakłócenia Klientów, stagnacja w dostawach, pożar, powódź, przeszkody w imporcie i eksporcie oraz w przypadku, gdy Huurwoningen.NET nie jest w stanie dostarczać dostaw przez swoich własnych dostawców, niezależnie od przyczyny, tak że Huurwoningen.NET nie może racjonalnie oczekiwać zgodności z Umową. wykonanie Umowy zostanie zawieszone lub Umowa zostanie rozwiązana, a wszystko to bez obowiązku wypłaty odszkodowania.

Artykuł 13. Czas trwania i rozwiązanie

13.1. Bezpłatna oferta jest ważna dla Klienta przez czas nieokreślony, o ile jest zgodna z niniejszymi Ogólnymi Warunkami.
13.2. Umowa może zostać przedwcześnie rozwiązana przez Huurwoningen.NET w dowolnym momencie.
13.3. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez Huurwoningen.NET, jeśli Klient nie zastosuje się do niniejszych Ogólnych Warunków.
13.4. W przypadku wypowiedzenia, o którym mowa w powyższym artykule, po wygaśnięciu Umowy będą obowiązywały następujące obowiązki: - prawa własności intelektualnej; - nieuregulowane należności / płatności; - odpowiedzialność. Będą one istnieć tak długo, jak długo Huurwoningen.NET będzie mogła w uzasadniony sposób twierdzić, że nadal istnieją.
13.5. Umowa może zostać wypowiedziana przez Klienta ze skutkiem natychmiastowym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Stosują się do tego warunki z artykułu 9.
13.6. Huurwoningen.NET wysyła biuletyny tylko do Klientów, którzy zaznaczyli, że chcą je otrzymywać. To ustawienie można zmienić w dowolnym momencie w ustawieniach profilu. Aktualizacji systemu, takich jak nowe lub zmienione funkcje, nie można wyłączyć. Huurwoningen.NET wysyła te wysyłki tylko bardzo sporadycznie.

Artykuł 14. Zmiany w OW

14.1. Huurwoningen.NET zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków.
14.2. Zmiany dotyczą również Umów już zawartych, z zachowaniem okresu 30 dni od opublikowania zmiany w Serwisie lub drogą elektroniczną. W dowolnym momencie można wprowadzić zmiany o mniejszym znaczeniu.
14.3. Jeżeli Klient nie chce zaakceptować zmiany niniejszych warunków, może wypowiedzieć umowę do dnia wejścia w życie nowych warunków.

Artykuł 15. Postanowienia końcowe

15.1. Do Umowy zastosowanie ma prawo holenderskie.
15.2. Zmiany zarządu lub formy prawnej nie mają wpływu na Umowę.
15.3. O ile bezwzględnie obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, wszelkie spory, które mogą wyniknąć w wyniku Umowy, będą kierowane do właściwego sądu holenderskiego w Amsterdamie.
15.4. Częściowa nieważność: Jeżeli postanowienie Umowy i / lub Ogólnych Warunków okaże się nieważne, nie wpłynie to na ważność całej Umowy / Ogólnych Warunków. Strony określą (a) nowe postanowienie (a) jako zamiennik, które nadadzą kształt pierwotnej Umowie / Ogólnym Warunkom w miarę możliwości prawnych.

Zaloguj się za pomocą konta e-mail

Adres e-mail
Hasło

Zapomniałeś hasła?

----------------------- LUB -----------------------

Zarejestruj się jako nowy użytkownik